Tracts in creole! Shepherd tract&God's Grace tract
Moun ou ye youn nan mouton Bondye a?
Moun ki tankou mouton….
Nou te tankou mouton ki te pèdi bann, chak moun bò pa yo. Men, chatiman ki pou te tonbe sou nou an, Seyè a fè l' tonbe sou li.                                                                                      Ezayi 53:6
Sipoze yonn nan nou gen san (100) mouton. Si l' pèdi yonn ladan yo, èske li p'ap kite katrevendisnèf lòt mouton yo nan dezè a, pou li al dèyè sak pèdi a? L'ap chache l' jouk li jwenn li. Lè l' jwenn li, l'ap mete l' sou zepòl li ak kè kontan. Lè l' tounen lakay li avè l', l'ap rele tout zanmi l' ak tout vwazen l' yo, l'ap di yo: vin fè fèt avè m', mwen jwenn mouton m' ki te pèdi a.Konsa tou, m'ap di nou, va gen plis kontantman nan syèl la pou yon sèl moun ki t'ap fè sa ki mal epi ki tounen vin jwenn Bondye, pase pou katrevendisnèf moun k'ap mache dwat, ki pa bezwen tounen vin jwenn Bondye.                                                                                   Lik 15:4-7
Mouton m' yo koute vwa m', mwen konnen yo epi yo swiv mwen. Mwen ba yo lavi ki p'ap janm fini an. Yo p'ap janm peri, pesonn p'ap janmn ka rache yo nan men mwen.               Jan 10:27&28
                    Reponn kesyon sa yo!
1. Si w ap pèdi nan mond sa a?
2. Ou pafwa fè move bagay ?
3. Ou mande tèt ou ki sa se bi ou a?
4. Vle yon bagay diferan ?
5. Ou vle yo dwe fèmen nan Bondye?
6. Bondye ap rele ou ?

Si ou reponn omwen yon kesyon ak yon repons lan se wi , petèt ou se youn nan mouton Bondye a! Nou te tankou mouton ki te pèdi bann yo. Men, koulye a, nou tounen vin jwenn Kris la ki gadò nou, k'ap veye sou nanm nou.                                                                                            1 Piè 2:25
Tout mouton yo rekonèt vwa li , epi li rele tout mouton l li pa non yo, li mennen yo deyò. Lè l ' mete mouton l' yo , li mache devan yo; tout mouton yo swiv li paske yo konnen vwa li.
                                                                                                                                         ​ Jan 10:3&4

 Som 23
Se yon sòm David. Seyè a se gadò mwen, mwen p'ap janm manke anyen. Kote zèb yo pi bèl, se la li fè m' pran repo. Kote dlo a koule poze, se la li mennen m' bwè. Li fè m' reprann fòs. Li fè m' mache nan chemen dwat, pou sa sèvi yon lwanj pou non li. Menm si m'ap pase nan yon ravin kote ki fè nwa anpil, mwen p'ap pè anyen, paske, Seyè, ou la avèk mwen. Se baton ou ak gòl ou ki fè kè m' pa kase. Ou pare yon tab pou mwen devan je tout lènmi m' yo. Ou resevwa m', ou fè kè m' kontan ou ban m' tou sa m' bezwen. Wi, mwen konnen w'ap toujou renmen m', w'ap toujou bon pou mwen pandan tout lavi m'. Se lakay ou m'ap rete tout tan tout tan.

Ajoute nou nan Facebook; Word fortoday ​​
​​


          GRAS BONDYE A
                           ESKE W SE YON PECHE?
Mwen ankouraje w ki fe nou kwe ki lagras Bondye a se poo u! C. H. Spurgeon
Sou pwen sa a, Bondye moutre nou jan li renmen nou anpil; paske nou t'ap fè peche toujou lè Kris la mouri pou nou.                                                                                                       Rom 5:8
Sa se yon pawòl ki vre, pawòl tout moun te dwe kwè: Jezikri te vini sou latè pou delivre moun k'ap fè peche. Mwen menm, mwen pi mal pase yo tout                                            1 Timote 1:15
Pwofèt yo te chache anpil, yo te fouye anpil pou yo te ka konnen ki jan Bondye t'ap delivre nou. Yo te di davans ki kalite favè Bondye tapral fè nou.                                                   1 Pierre 1:10

Nou tout nou resevwa pa nou nan tout kantite byen l' yo. Li ban nou favè sou favè. Bondye fè Moyiz ban nou lalwa. Men, se Jezikri ki fè nou konnen renmen Bondye a ansanm ak verite a.
                                                                                                                                     Jan 1:16&17
Se paske li renmen nou kifè li delivre nou, nou menm ki mete konfyans nou nan li. Sa pa soti nan nou menm menm, se yon kado Bondye ban nou. Non, nou pa fè anyen pou sa. Konsa, pesonn pa ka vante tèt yo.                                                                                                                Efez 2:8&9
Se sak fè, menm jan peche a te bay lanmò lè l' te donminen sou nou, konsa tou lè se favè Bondye a ki donminen sou nou, li fè moun gras, li ba yo lavi ki pa janm fini an, gremesi Jezikri, Seyè nou an.                                                                                                                               Rom 5:21
​​
Nou konnen ki favè Jezikri, Seyè a, fè nou. Li menm ki te rich, li fè tèt li tounen pòv pou nou. Konsa, lè l' fè tèt li tounen pòv la, li fè nou rich.                                                           2 Korint 8:9
Chak fwa, li reponn mwen: Se favè m' ase ou bezwen….                                           2 Korint 12:9
Bondye fè konnen favè l' pou tout moun ka delivre. Favè Bondye a mande nou pou nou kite move lavi nou t'ap mennen an ansanm ak tout move lanvi ki nan lemonn, pou nou ka mennen yon lòt lavi ki kontwole, ki dwat, ki devwe pou Bondye pandan nou sou latè a.         Tit 2:11&12
Men, li fè nou yon pi gwo favè ankò, jan sa ekri nan Liv la: Bondye pran pozisyon kont moun ki gen lògèy yo. Men, moun ki soumèt devan l', li ba yo favè li.                                             Jak 4:6


                                     Vini nan Jezikris la!
Se konsa vin, menm jan ou yea, vini nan Jezikris la. Pale ave l’, priye l’, di l’ tout bagay. Pote tout problem ou l’ paske li renmen ou. Jezikris ka fe w yon krey asyon nouvo.
Men, kote moun fè plis peche a, se la favè Bondye a vide pi rèd sou yo.                        Rom 5:20
Se poutèt sa, ann pwoche avèk konfyans devan fotèy kote Bondye ki renmen nou an chita. Se la n'a jwenn padon pou peche nou yo, se la n'a jwenn pou gremesi sekou n'a bezwen lè nou nan nesesite.                                                                                                                              Ebre 4:16